ICM SB RAS Russian
List of employees :: personal htlm-page of O. E. Yakubailik

List of publications of O. E. Yakubailik available on Web-site of ICM SB RAS